Портреты со снятыми смыслами
42
39-Yevtushyenko-Voznyesyenski-Akhmadulina-Dvoryets-p-1962 40-Lianozovo 41
42
43 44 45
42